Skip to content Skip to footer

Το ανακοινωθέν για την Σύναξη των Ιεραρχών

Εἰς ἐφαρμογήν τῆς ἀπό καιροῦ ληφθείσης συνοδικῆς ἀποφάσεως, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος συνεκάλεσεν εἰς Σύναξιν καί ἐφέτος, ἐν Κωνσταντινουπόλει, σύμπασαν τήν σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἀπό 1ης ἕως καί 3ης Σεπτεμβρίου 2021.

Τάς ἐργασίας τῆς Συνάξεως ἀπησχόλησεν, ὡς ἦτο φυσικόν, τό μέγα ζήτημα τῆς ταλαιπωρούσης τήν ἀνθρωπότητα πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐπί τοῦ ὁποίου, ἐκτός τῶν ἁγίων Ἀρχιερέων, προσεκλήθη καί ὡμίλησεν ὁ ἔγκριτος Καθηγητής Ἰατρικῆς Δρ Σωτήριος Τσιόδρας, ὁ ὁποῖος ἀπήντησε, σύν τοῖς ἄλλοις, εἰς σχετικάς ἐρωτήσεις τοῦ ἱεροῦ σώματος, διαφωτίσας αὐτό ἐπί τῶν διαστάσεων αὐτῆς.

Ἐξ ἄλλου, συνεζητήθησαν ἡ ἐξαγγελία τοῦ Εὐαγγελίου κατά τόν 21ον αἰῶνα, αἱ σύγχρονοι γεωπολιτικαί συνθῆκαι καί ὁ ρόλος τῆς Ἐκκλησίας ἐν αὐταῖς, αἱ διαχριστανικαί καί διαθρησκειακαί σχέσεις, ἡ ποιμαντική τοῦ γήρατος καί τῆς νεότητος, ἀλλά καί ἡ πολύτιμος μαρτυρία τοῦ μοναχισμοῦ, τό ἦθος καί ἡ διαρκής προσφορά του εἰς τόν λαόν τοῦ Θεοῦ.

Κατά τήν διάρκειαν τόσον τῶν εἰσηγήσεων ὅσον καί τῶν συζητήσεων ἐγένετο ἐκτενής ἀναφορά εἰς τήν σύζευξιν τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως μετά τῶν συγχρόνων ἐπιστημονικῶν καί τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων, ἀλλά καί τῶν μετασχηματισμῶν τῆς κοινωνίας τοῦ μέλλοντος.

Εἰς τούς Διαχριαστιανικούς καί Διαθρησκειακούς Διαλόγους, κατεφάνη ἐξ ἄλλου ἡ ἀνάγκη προβολῆς τῆς ἀληθοῦς καί γνησίας Ὀρθοδόξου πίστεως ὡς προσφορᾶς εἰς τόν κόσμον, ἀλλά καί ἡ ἀνάγκη συνεχίσεως τῆς συνεργασίας κυρίως ἐπί θεμάτων κοινωνικοῦ, οἰκολογικοῦ καί ἀνθρωπιστικοῦ περιεχομένου πρός ἄμβλυνσιν καί ἄρσιν τῶν προβληματικῶν διαφορῶν καί τῶν συγχρόνων ἀνισοτήτων.

Ἡ Σύναξις τῆς Ἱεραρχίας διεπίστωσε τήν ἀνάγκην ἐνισχύσεως τοῦ αὐθεντικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος, ἀφοῦ μετά λύπης παρατηρεῖται διάθεσις ἀλλοιώσεως τῆς Ὀρθοδόξου ἐκκλησιολογίας, ὡς ἀποδεικνύεται περιτράνως ἀπό τά τελευταῖα ἐκκλησιαστικά καί μή γεγονότα (ἀποχή τεσσάρων κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἀπό τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον, Οὐκρανικόν Εκκλησιαστικόν ζήτημα, πανδημία), ὅπου διαπιστώνεται ἀπόκλισις τῶν ἀποφάσεων ὡρισμένων Τοπικῶν Ἐκκλησιῶν ἐκ τῆς κανονικῆς παραδόσεως, ἀπόκλισις, ἔναντι τῆς ὁποίας ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία οὐδόλως δύναται νά ἀδιαφορῇ.

Ἅπαντες οἱ ἅγιοι Ἀρχιερεῖς ἔσχον τήν μοναδικήν εὐκαιρίαν διά πρόσωπον πρός πρόσωπον κοινωνίαν μετ᾿ ἀλλήλων, τήν γνωριμίαν τῶν παλαιοτέρων μετά τῶν νεωτέρων, τῶν ἐγγύς μετά τῶν μακράν, τήν ἀνταλλαγήν ἐκκλησιαστικῆς καί ποιμαντικῆς ἐμπειρίας καί τήν ἄντλησιν κατευθύνσεων καί ὁδηγιῶν ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Κέντρου ἐν Φαναρίῳ, καί διά τόν ἀναβαπτισμόν εἰς τά νάματα τῆς παραδόσεως τῆς Μητρός Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας.

Τέλος, ἡ Σύναξις εὔχεται ὑπέρ τῆς ταχίστης καταπαύσεως τῆς πανδημίας, καί προτρέπει τούς πιστούς νά ὑπακούουν εἰς τάς κρατικάς καί ὑγειονομικάς ἀρχάς (ἐμβολιασμός κ.ο.κ.) καί ἐπικαλεῖται ἐπί τήν Οἰκουμένην τήν εἰρήνην, τήν ἀγάπην, τήν ἐλπίδα καί τό ἔλεος τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 4ῃ Σεπτεμβρίου 2021

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου