Skip to content Skip to footer

Πατριαρχική Απόδειξις επι τω Αγίω Πάσχα


ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ

ΕΠΙ ΤΩ ΑΓΙΩ ΠΑΣΧΑ

Αριθμ. Πρωτ. 237

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

Πρωτότοκος των νεκρών εγένετο

(Αναστάσιμον απολυτίκιον γ’ ήχου).

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Εάν η Ανάστασις του Χριστού αφεώρα μόνον εις Αυτόν, η σημασία της δι’ ημάς θα ήτο μηδαμινή. Αλλά ο Χριστός δεν ανέστη μόνος. Συνανέστησε μεθ’ Εαυτού και πάντας τους ανθρώπους. Βροντοφωνεί σχετικώς ο εκ των προκατόχων ημών Ιερός Χρυσόστομος: “Ανέστη Χριστός, και νεκρός ουδείς εν τω μνήματι∙ Χριστός γαρ εγερθείς εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο”∙ απαρχή δηλονότι της αναστάσεως πάντων των κεκοιμημένων και των εφεξής κοιμηθησομένων, και της μεταβάσεως αυτών εκ του θανάτου εις την ζωήν. Το μήνυμα είναι χαροποιόν δι’ όλους, διότι η Ανάστασις του Χριστού κατήργησε την δύναμιν του θανάτου. Οι πιστεύοντες εις Αυτόν προσδοκούν ανάστασιν νεκρών και δια τούτο βαπτίζονται εις τον θάνατον Αυτού, συνανίστανται μετ’ Αυτού, και ζουν ζωήν αιώνιον.

Ο μακράν του Χριστού κόσμος προσπαθεί να συσσωρεύση υλικά αγαθά, διότι στηρίζει επ’ αυτών την ελπίδα της ζωής του. Ελπίζει ακρίτως ότι δια του πλούτου θα αποφύγη τον θάνατον. Και ο πλανώμενος άνθρωπος δια να συσσωρεύση πλούτον, επιμηκύνοντα δήθεν την ζωήν του, σκορπίζει τον θάνατον εις τους άλλους. Αφαιρεί από αυτούς την οικονομικήν δυνατότητα της επιβιώσεως, και πολλάκις διακόπτει βιαίως το νήμα της ζωής των, ελπίζων ότι ούτω θα διασώση την ιδικήν του ζωήν.

Αλλά, αλλοίμονον! Η πλάνη του είναι μεγάλη. Η ζωή κερδίζεται μόνον δια της πίστεως εις τον Χριστόν και δια της εις Αυτόν ενσωματώσεως.

Η εμπειρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας βεβαιοί ότι οι ενωθέντες μετά του Χριστού ζουν και μετά θάνατον, συνυπάρχουν μετά των ζώντων, συνδιαλέγονται μετ’ αυτών, ακούουν αυτούς και πολλάκις ικανοποιούν θαυματουργικώς τα αιτήματά των.

Δεν χρειάζεται πλέον η αναζήτησις του μυθολογικού “αθανάτου ύδατος”. Η αθανασία υπάρχει εν τω Χριστώ, και προσφέρεται δι’ Αυτού προς όλους.

Δεν χρειάζεται να εξολοθρεύωνται λαοί δια να επιβιώσουν άλλοι λαοί. Ούτε χρειάζεται να εξολοθρεύωνται ανυπεράσπιστοι ανθρώπιναι υπάρξεις δια να ζήσουν ανετώτερον άλλαι ανθρώπιναι υπάρξεις. Εις όλους ο Χριστός προσφέρει την επίγειον και την επουράνιον ζωήν. Ανέστη, και όσοι επιθυμούν ακολουθούν Αυτόν εις τον δρόμον της Αναστάσεως. Αντιθέτως, όσοι εμμέσως η αμέσως σκορπίζουν τον θάνατον, νομίζοντες ότι ούτω θα παρατείνουν η θα διευκολύνουν την ιδικήν των ζωήν, καταδικάζουν εαυτούς εις τον αιώνιον θάνατον.

Ο Αναστάς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον ίνα πάντες οι άνθρωποι ζωήν έχωσι και περισσόν έχωσιν. Αποτελεί μεγάλην πλάνην εάν πιστεύωμεν ότι θα προέλθη ευημερία εις το ανθρώπινον γένος δια των αλληλοσπαραγμών. Ο Χριστός ανιστά τους νεκρούς και ακυρώνει την θανάτωσιν αυτών. Έχει την δύναμιν της υπερβάσεως του θανάτου. Το γεγονός δε ότι ενίκησε τον θάνατον, επιβεβαιοί την απέχθειαν Αυτού προς αυτόν. Ο Χριστός οδηγεί εις την ζωήν, και επαναχορηγεί αυτήν, τυχόν διακοπείσαν, διότι Εκείνος είναι “η Ζωή και η Ανάστασις ημών”. Δια τούτο οι πιστοί δεν φοβούμεθα τον θάνατον. Η δύναμις ημών δεν έγκειται εις το άτρωτον της υπάρξεώς μας αλλά εις το αναστάσιμον αυτής.

Χριστός ανέστη! Και ημείς θα αναστηθώμεν!

Ας ακολουθήσωμεν, αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, τον Αναστάντα Χριστόν, εις πάντα τα έργα Αυτού. Ας βοηθήσωμεν τους στερουμένους των μέσων της επιβιώσεως να συντηρηθούν εις την ζωήν. Ας διακηρύξωμεν εις τους αγνοούντας την Ανάστασιν του Χριστού ότι δι’ αυτής κατηργήθη ο θάνατος και ότι συνεπώς δύνανται και αυτοί να μετάσχουν της Αναστάσεως Αυτού, πιστεύοντες εις Αυτόν και ακολουθούντες τα ίχνη Του. Η ιδική μας ανάστασις τότε μόνον είναι δυνατή, όταν προσφέρηται δια την ανάστασιν των άλλων αδελφών μας. Τότε μόνον η νικητήριος διακήρυξις “Χριστός Ανέστη” θα ενεργή σωστικώς δι’ όλην την ανθρωπότητα. Γένοιτο!

Άγιον Πάσχα 2012

+ Ο Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος προς Χριστόν Αναστάντα

ευχέτης πάντων υμών

———————————————-

Αναγνωσθήτω επ’ εκκλησίας κατά την Θείαν Λειτουργίαν της εορτής του Αγίου Πάσχα, μετά το Ιερόν Ευαγγέλιον.