Skip to content Skip to footer

Σεπτά Ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Ἐξ Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Συνοδική Ἀντιπροσωπεία μετέβη εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τῇ Κυριακῇ, 11ῃ Ἰουνίου ἐ.ἔ., διά νά μετάσχῃ εἰς τά Ὀνομαστήρια τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.

Ἡ Συνοδική Ἀντιπροσωπεία ἀπετελεῖτο ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Προδρόμου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, καί τῆς τελεσθείσης Πατριαρχικῆς Χοροστασίας ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου, ὁ Παναγιώτατος ἐδέξατο τήν Ἀντιπροσωπείαν ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον, ἐκ μέρους τῆς Ἀντιπροσωπείας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ὡς ἑξῆς:

«Ἠξιώθημεν καί πάλιν, Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ἐξ Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου μας, νά ἔλθωμεν εἰς τήν εὐσεβῆ πηγήν τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους μας, εἰς τήν ποτνίαν Μητέρα μας Ἐκκλησίαν, διά νά ὑποβάλωμεν τάς ἐγκαρδίους προσρήσεις καί υἱικάς εὐχάς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εὐγενίου, τῆς περί αὐτόν Ἱεραρχίας, σύμπαντος τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἐπ᾿ ἀφορμῇ τῆς πανηγύρεως τῶν ὀνομαστηρίων Σας· παραλλήλως δέ, νά δηλώσωμεν, διά μίαν εἰσέτι φοράν, τήν εὐγνωμοσύνην καί τήν ἀταλάντευτον ἀφοσίωσίν μας εἰς τό Ἱερόν Κέντρον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί τόν χαρισματικόν οἰακοστρόφον αὐτοῦ.

Πάντες οἱ ἐν Κρήτῃ, τά ὑπό τό ὡμοφόριόν Σας τέκνα, μνημονεύομεν τοῦ ὀνόματός Σας μετ᾿ εὐγνωμοσύνης καί εὐχαριστίας πρός τόν Κύριον, δι᾿ ὅσα πάντοτε φιλοστόργως προνοεῖτε καί πράττετε ὑπέρ ὑμῶν.

Τό ὀρθόδοξον ἦθος, τό ὁποῖον λιτανεύετε, καθίσταται γνωστόν ἐπί πᾶσαν σάρκα ὡς τό ἀντίδοτον τῶν συγχρόνων προβλημάτων, ὡς κουφίζον τόν καύσωνα τῆς πάσης μορφῆς ἁμαρτίας διά τῆς δρόσου τῆς Ἁγιοπνευματικῆς Παραδόσεως.

Παναγιώτατε,

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ταπεινῶς διά τήν μαρτυρίαν πού δίδετε καθημερινῶς. Ἡ ποιμαντική Σας ἱκανότητα μετά τῆς ἑκάστοτε εὐστόχου προκρίσεως τῆς ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας, αἱ μεγάλαι ἀρεταί τῆς ἁπλότητος, τῆς ἀπροσποιήτου σεμνότητος καί τῆς ἀπεράντου ἀγάπης, ὁμοῦ μετά τῶν ἀόκνων ἐνεργειῶν Σας, πού ὅσον παρέρχονται τά ἔτη, ἀντί νά μειώνονται, αὐξάνουν, ἐξακτινώνουν εἰς τά πέρατα τῆς Οἰκουμένης τό Σταυροαναστάσιμον Εὐαγγέλιον καί τόν λόγον τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος.

Ταῦτα πάντα εἶναι ἔλαιον εἰς τήν λυχνίαν τοῦ Φαναρίου, ἡ ὁποία φωτίζει τήν εὐθεῖαν καί βασιλικήν ὁδόν τῆς πίστεώς μας καί θερμαίνει τάς ψυχάς μας. Δέν σβήνει, ἀκόμη καί ὅταν πνέουν δριμεῖς οἱ ἄνεμοι τῶν δοκιμασιῶν.

Οἱ πειρασμοί καί αἱ ἀμφισβητήσεις οὐδέποτε ἐξέλιπον ἐκ τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι τά ὄργανα τά ὁποῖα χρησιμοποιεῖ ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν διάβολος, πολεμῶν τούς θέλοντας εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Ὅμως, «μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ».

Δεχθεῖτε, Παναγιώτατε, τήν ἔργῳ καί πράξει υἱικήν δέσμευσιν μας, ὅτι θά συμπαριστώμεθα εἰς τόν καθ᾿ ἡμέραν ἀγῶνα Σας, τοῦ μεγαλοπνόου πατρός καί Πατριάρχου μας, ὡς ἐλάχιστον ἀντίδωρον διά τάς πολλαπλάς εὐεργεσίας καί τήν πατρικήν στοργήν τάς ὁποίας ἀπολαμβάνομεν.

Ἐπί τούτοις, ἀναφωνοῦμεν ἐκ καρδίας τό «Εἰς πολλά ἔτη, δέσποτα», δεόμενοι τοῦ Κυρίου ὅπως χαρίζηται τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα εἰς τήν Ἐκκλησίαν σῷον, ἔντιμον, ὑγιᾶ, μακροημερεύοντα καί ὀρθοτομοῦντα τόν λόγον τῆς Ἀληθείας Αὐτοῦ».

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης, διά τήν συμμετοχήν Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας εἰς τά Ὀνομαστήρια Αὐτοῦ καί διεβεβαίωσε διά τά Πατρικά αἰσθήματα στοργῆς καί ἀγάπης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τήν Ἐκκλησίαντῆς Μεγαλονήσου καί ἉγιοτόκουΚρήτης.

ἘνἩρακλείῳ, τῇ 12ῃἸουνίου 2023

ἘκτῆςἈρχιγραμματείαςτῆςἹερᾶςἘπαρχιακῆςΣυνόδου

τῆςἘκκλησίαςΚρήτης