Skip to content Skip to footer

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε στίς 10 Δεκεμβρίου 2018, στό Ἡράκλειο, μετά ἀπό τήν πρόσφατη μετάβαση Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας Της στήν Ἀθήνα, ὅπου εἶχε ἐπαφές μέ τόν Ὑπουργό Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, τούς Ἀρχηγούς – Ἐκπροσώπους τῶν Κομμάτων τῆς Βουλῆς καί Βουλευτές τῆς Κρήτης, στούς ὁποίους κατέθεσε Ὑπόμνημα γιά τίς θέσεις Της σχετικά μέ τή μελετούμενη τροποποίηση τοῦ Συντάγματος, πού ἀφορᾶ στήν Ἐκκλησία καί στόν θεσμό τῆς οἰκογένειας, μέ τή μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί μέ τήν Ἐκκλησιαστική Περιουσία.

       Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ὁμόφωνα ἀποφάσισε τά παρακάτω:

       1. Νά μεταβεῖ, τίς ἑπόμενες ἡμέρες, στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Ἀντιπροσωπεία πού θά ἀποτελεῖται ἀπό Ἀρχιερεῖς καί κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καθώς καί τό Νομικό Της Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Μηλαθιανάκη, προκειμένου νά ἐνημερώσει τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, γιά τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

       2. Νά καλέσει φορεῖς πού ἔχουν σχέση μέ τήν ὑπεράσπιση τοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας καί μάλιστα τῶν πολυτέκνων, γιά νά συνεργασθεῖ μαζί τους πρός τήν κατεύθυνση τῆς διατήρησης στό Ἑλληνικό Σύνταγμα τῆς φράσεως ὅτι ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ «θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του Έθνους». Τό πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητας στήν Πατρίδα μας καθημερινά διογκώνεται μέ ἐπικίνδυνες διαστάσεις, γι᾽ αὐτό καί ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας, ἐκτός τῶν ἄλλων, χρειάζεται Συνταγματική στήριξη.

       3. Νά ταχθεῖ ἀντίθετη στήν προτεινόμενη προσθήκη φράσης στό 3ο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος, ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία εἶναι «θρησκευτικά οὐδέτερη» διότι θά δημιουργήσει μελλοντικά νομικά παράγωγα καί ἀρνητικές συνέπειες μεγάλων διαστάσεων, ὅπως ἐνδεικτικά: τόν ἀποχρωματισμό τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας ἀπό τίς Ἑλληνορθόδοξες Παραδόσεις της, τήν κατάργηση θρησκευτικῶν συμβόλων στούς δημόσιους χώρους, τήν περιθωριοποίηση τῶν θρησκευτικῶν ἀργιῶν, καθώς καί μιά σειρά ἄλλων τετελεσμένων θεσμικῶν ἀλλοιώσεων, πού θά ἐπιφέρουν τόν ἀφανισμό τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπό τόν χῶρο τῆς δημόσιας ζωῆς.

       4. Νά συμπαρασταθεῖ γιά μιά φορά ἀκόμα καί νά ἑνώσει τή φωνή Της μέ ὅλους τούς κληρικούς τῆς Κρήτης καί τούς λαϊκούς ἐκκλησιαστικούς ὑπαλλήλους, πού μισθοδοτοῦνται ἀπό τήν Ἑνιαία Ἀρχή Πληρωμῶν τοῦ Κράτους, προκειμένου νά παραμείνουν στήν ἐν λόγῳ Ἀρχή.

       Ἡ βίαιη ἀλλαγή τοῦ ἐργασιακοῦ καθεστῶτος τους θά ἔχει μελλοντικά καταλυτικές συνέπειες, οἱ ὁποῖες θά κλονίσουν σοβαρά, τούς κληρικούς καί τίς οἰκογένειές τους, πού βρίσκονται τόν καιρό αὐτό σέ ἀγωνία. Οἱ κληρικοί μέχρι σήμερα δέν γνωρίζουν ποιό θά εἶναι τό συγκεκριμένο νέο ἐργασιακό καθεστώς, στό ὁποῖο προτίθεται νά τούς εἰσαγάγει ἡ Ἑλληνική Πολιτεία.

       Ὁ Ἐξοχ. κ. Κων. Γαβρόγλου, δήλωσε δημόσια, στίς 7 Δεκεμβρίου 2018 ὅτι «ἡ πρόταση γιά Συνταγματική διασφάλιση τῆς Συμφωνίας δέν εἶναι στό τραπέζι». Ἑπομένως, ὅσα ἀκούγονται περί τῆς ἐν λόγῳ συνταγματικῆς κατοχυρώσεως εἶναι ἕωλα.

       Ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν, σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνική Στατιστική Ὑπηρεσία, ἀποτελεῖ μόνο τό 1,3% τῶν δαπανῶν τοῦ ὅλου Δημόσιου Τομέα. Τίθεται εὔλογα τό ἐρώτημα, γιατί οἱ κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν τή λύση τῆς σμίκρυνσης τοῦ Κράτους, ἐν μέσῳ τόσων ἄλλων πού αὐτό μισθοδοτεῖ;

       Οἱ κληρικοί, ἰδιαίτερα τά τελευταῖα χρόνια προσφέρουν πολλές καί ποικίλες ὑπηρεσίες πρός τήν κοινωνία καί τόν ἄνθρωπο. Ἡ στοχοποίηση τῶν κληρικῶν, δέν εἶναι ἕνας ἰδιότυπος κοινωνικός «ρατσισμός», γιά τόν ἱερέα, πού κάθε μέρα, σέ πόλεις καί χωριά, συμπαραστέκεται, σέ γέροντες, πάσχοντες, ἀπόρους, κ.λ.π.;

       Ἀξίζει νά προστεθεῖ ὅτι ἡ ἐπιτελούμενη κοινωνική καί φιλανθρωπική δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας στήν Κρήτη, κατά τό μεγαλύτερο μέρος της γίνεται ἀπό δωρεές εὐσεβῶν ἀνθρώπων τοῦ Τόπου μας, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν μέ διάφορους τρόπους τό ἔργο τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν Ἐνοριῶν. Ἡ Ἐκκλησία προσπαθεῖ μέ ὅλες Της τίς δυνάμεις νά συμπαρασταθεῖ στούς ἐμπερίστατους ἀνθρώπους, πού καθημερινά κτυποῦν τήν πόρτα Της, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἀνοικτή πρός ὅλους, ἀνεξάρτητα ἀπό γλῶσσα, καταγωγή καί θρήσκευμα.

       5. Νά δηλώσει ὑπεύθυνα ὅτι ὅσα διαδίδονται γιά δῆθεν τεράστια Ἐκκλησιαστική Περιουσία εἶναι μυθεύματα. Τό 95% περίπου τῆς περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης δόθηκε σέ ὑποτροφίες, ἄπορους, πρόσφυγες, στό Ταμεῖο Ἐφέδρων Πολεμιστῶν, κ.λ.π.. Ἡ ἐν λόγῳ περιουσία πού ἀπέμεινε στήν Κρήτη, πλήν ἐλαχιστοτάτων ἐξαιρέσεων, ἀποτελεῖται ἀπό ἀγροτολιβαδικές, δασικές καί ἄγονες ἐκτάσεις.

       Ὅσα δέ ἀναπαραγάγονται περί παχυλῶν μισθῶν τῶν ἱερωμένων, διαψεύδονται ἀπό τήν Ἑλληνική Στατιστική Ὑπηρεσία, καθ᾽ ὅτι στό σύνολο τῶν διαφόρων κατηγοριῶν τῶν μισθοδοτούμενων ἀπό τό Κράτος, οἱ κληρικοί εὐρίσκονται στίς χαμηλότερες βαθμίδες.

       Μετά τά παραπάνω, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἐπαγρυπνεῖ καί ἀνησυχεῖ γιά ὅσα τεκταίνονται, θά συμμετέχει ὅμως στό διάλογο μέ τήν Πολιτεία, προβάλλοντας σθεναρά τίς νόμιμες καί βάσιμες θέσεις Της, μέ τήν προσδοκία ὅτι ὁ διάλογος αὐτός δέν θά εἶναι προσχηματικός, ἐπιφυλασσόμενη βεβαίως καί κάθε νόμιμου δικαιώματός Της στό μέλλον.

       Ἡ διατήρηση τῆς ταυτότητας τοῦ Ἔθνους μας, τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας καί τά ἄλλα θέματα πού ἀναφέρονται παραπάνω, ἀποτελοῦν γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Μεγαλονήσου «κόκκινες γραμμές».

 

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης