Skip to content Skip to footer

Αντιπροσωπεία Εκκλησίας Κρήτης Θρονική Εορτή Μητρός Εκκλησίας 2018

Ἐξ Ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, Συνοδική Ἀντιπροσωπεία μετέβη εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον τῇ 29ῃ Νοεμβρίου ἐ.ἔ., διά νά μετάσχῃ εἰς τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τήν καί Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ Συνοδική Ἀντιπροσωπεία ἀποτελεῖτο ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου καί Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου.

Πρό τῆς Πατριαρχικῆς Χοροστασίας κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου ὁ Παναγιώτατος ἐδέξατο τήν Ἀντιπροσωπείαν ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ, ὅπου ἤκουσεν τήν προσφώνησιν (ἥτις συνάπτεται) τοῦ ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀντιπροσωπείας, Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε τόν σεβασμόν, τήν ἀφοσίωσιν καί τά σεβάσματα τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, τῶν Μοναστικῶν Ἀδελφοτήτων καί τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης διά τήν συμμετοχήν αὐτῆς, διά μίαν εἰσέτι φοράν εἰς τήν Θρονικήν Ἑορτήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί διεβεβαίωσε διά τήν ἀδιάπτωτον ἀγάπην καί τήν ἀφειδώλευτον στοργήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός ἅπαντα τά τέκνα Αὐτῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου

τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΡΟΝΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Θρονικῇ Ἑορτῇ τῆς Μητρός ἡμῶν Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἥκομεν βαθυσεβάστως εἰς τάς αὐλάς Αὐτῆς, ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος αὐτῆς, οἱ τήν Συνοδικήν Ἀντιπροσωπείαν ταύτην ἀποτελοῦντες, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος καί ὁ ὁμιλῶν, διά νά ὑποβάλωμεν τάς υἱϊκάς εὐχάς καί τά σεβάσματα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης εἰς τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα καί διά νά καταθέσωμεν, ἅπαξ ἔτι, ἐνώπιον τοῦ Πανιέρου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τήν ἀφοσίωσιν ἡμῶν καί τά αἰσθήματα ἀγάπης εἰλικρινοῦς καὶ θερμουργοῦ πρὸς τὴν μαρτυρικὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τοῦ Γένους, διά νά χρησιμοποιήσω ἔκφρασιν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος.

Γνωρίζομεν ὅτι ἔχομεν ὅλοι ἰδιαιτέραν θέσιν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ Πατριάρχου καί εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμεν διά τοῦτο. Ἀλλά καί ἡμεῖς ἔχομεν τόν Πατριάρχην εἰς τήν πρώτην θέσιν, διότι Τόν αἰσθανόμεθα ὡς Πατέρα φιλόστοργον, ὡς Εὐαγγελιστήν τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης, ὡς μέγαν Μάρτυρα τῆς ἀληθείας, ὡς προασπιστήν τῶν Ἱερῶν τοῦ Γένους, ὡς φρυκτωρόν καί καστροφύλακα. Εἰς τά ἅγια ταῦτα διακονήματα ἐκλήθημεν ὑπό Θεοῦ συναγωνισταί καί συνέκδημοι, συστρατιῶται καί συμπαραστάται τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος. Καί εἰς τήν κλῆσιν ταύτην ἀνταποκρινόμενοι ἀγωνιζόμεθα νά ἐπιτελῶμεν, ὅση ἡμῖν δύναμις, τό ἱερόν ἡμῶν χρέος ἔναντι τῆς Ἱστορίας, παρά τούς πόδας Ὑμῶν.

Μέ ζωηράς τάς ἀναμνήσεις ἐκ τῆς προσφάτου Ἐπισκέψεως εἰς Κρήτην, διά τήν συμπλήρωσιν πεντηκονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ἥτις ἐχαρίσατο πᾶσι τήν Εὐλογίαν καί τήν πνευματικήν χαράν, διά μίαν εἰσέτι φοράν, τῆς αὐτοπροσώπου ἀναστροφῆς Πατρός καί τέκνων, εὑρισκόμεθα ἐνώπιον Ὑμῶν διά νά εὐχαριστήσωμεν εὐγνωμόνως δι’ ὅσα ἀπολαμβάνομεν πλησίον Ὑμῶν.

Παναγιώτατε,

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, παροῦσα διαρκῶς παρά τό πλευρόν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, ἰδιαιτέρως δέ σήμερον δι’ ἡμῶν ἐνταῦθα, συμμετέχει εἰς τήν χαράν τῆς Μητρός αὐτῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ Αὐτοῦ, καί τα­πει­νῶς δέεται τοῦ Θείου τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορος ὅ­πως, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ καί τοῦ Πρωτοκλήτου, κρατύνῃ ἔτι περαιτέρω τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα καί πληροῖ τάς Ἐκείνης ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας, καί μόνον ὑπέρ Αὐτῆς, Ἁγίας βουλάς πάντοτε.

Παναγιώτατε,

Εἴμεθα πλησίον Ὑμῶν, εἴμεθα μεθ’ Ὑμῶν, οὐχί εἰς τά εὔκολα καί θυμήρη μόνον, προπάντων δέ εἰς τά δύσκολα καί λυπηρά καί ἐπίπονα, ἐξ υἱϊκῆς ἀγάπης κινούμενοι, ἀλλά καί ἐκ τῆς ἀληθοῦς, ἔκ τε τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς Ἁγίας Παραδόσεως, στοιχίσεως εἰς ὅσα ἐκκλησιολογικῶς διαφυλάσσονται καί ἱερουργοῦνται ἐπί αἰῶνας εἰς τό Σεπτόν Κέντρον.

Ζῆθι, Παναγιώτατε, καί στῆθι ἐπί τήν πέτραν τῆς Πίστεως. «Μηδείς Σου καταφρονείτω» (Α΄ Τιμ. δ΄ 12).

«Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, … Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ … ἀντιλάβοιτό σου. Μνησθείη πάσης θυσίας σου … Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι» (Ψαλμ. ιθ΄ 2-5).

18 throniki