Skip to content Skip to footer

Εγκύκλιος ελεύσεως Θαυματουργού Εικόνος ΠΑΝΑΓΙΑ ” Η ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ”

«Μέγιστον τό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Μυστήριον»! Τά λόγια αὐτά σεβάσμιου ἀδελφοῦ Ἀρχιερέα δανείζομαι, ἀδελφοί καί παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας, εὐλογημένε λαέ τῶν Ἐπαρχιῶν μας, τῆς Κισάμου καί τοῦ Σελίνου, ἐπικοινωνώντας μαζί σας τήν σημερινή μεγάλη ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας, κατά τήν ὁποία ἑορτάζουμε τήν Μεταμόρφωση τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γεγονός ἱστορικό, κορυφαῖο της πίστεώς μας, πού κατέχει κεντρική θέση στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, καθώς φανερώνει τήν δόξα τῆς Ἐκκλησίας καί τήν δόξα τῶν πιστῶν. Ταυτόχρονα ὑπενθυμίζει σέ ὅλους μας τόν λόγο τῆς ὑπάρξεώς μας, δηλαδή, ὅτι πλαστήκαμε, δημιουργηθήκαμε, γιά νά γίνομε κοινωνοί αὐτῆς τῆς δόξας, γιά νά μετέχομε στήν αἰώνια δόξα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ἡ βιωματική συμμετοχή μας στά μυστήρια καί τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ μόνος τρόπος καί δρόμος γιά νά μπορέσουμε νά ζήσουμε τήν ἐσωτερική μας αὐτή μεταμόρφωση.

Ὅμως, εὐλογημένα παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ λόγος τῆς σημερινῆς ἐπικοινωνίας τοῦ Ἐπισκόπου σας μέ τήν ἀγάπη σας εἶναι γιά νά σᾶς κάνει μετόχους καί κοινωνούς ἑνός θαυμαστοῦ γεγονότος πού συνέβη, πρό ὀλίγου καιροῦ, καί ἀφορᾶ εἰς τήν δωρεά Θαυματουργοῦ Εἰκόνος, τῆς «Παναγίας τῆς Γιάτρισσας» εἰς τήν Ἱερά Μητρόπολή μας. Συγκεκριμένα, μέσα Ἰουνίου καί καθώς εὐρισκόμεθα σέ ὑπηρεσιακό ταξίδι, ἐπικοινώνησε μαζί μας ἕνα παντελῶς ἄγνωστο σέ ἐμᾶς πρόσωπο τό ὁποῖο μᾶς ἐνημέρωσε ὅτι ἐπιθυμεῖ νά μᾶς δωρίσει μία θαυματουργό Εἰκόνα τῆς «Παναγίας τῆς Γιάτρισσας». Εἰκόνα πού γιά περισσότερα ἀπό 50 ἔτη φυλάττει ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, καθώς ἔχει πολλές ἐμπειρίες ἀπό θαύματα πού ἔχουν ἐπιτελεστεῖ διά τῆς Εἰκόνος αὐτῆς. Μέγα μυστήριο, ὄντως θαυμαστό καί ὑπέρλογο γεγονός καθώς, ἕνα παντελῶς ἄγνωστο σέ ἐμᾶς πρόσωπο (γυναῖκα), ἐπικοινωνεῖ μαζί μας δηλώνοντάς μας τήν ἀπόφασή της ὅπως μᾶς δωρίσει Θαυματουργό Εἰκόνα πού δέν ἐπιθυμοῦσε νά ἀποχωριστεῖ. Ἐπικοινώνησε ὄχι διότι κάποιος τῆς πρότεινε ἤ τῆς εἶπε κάτι, ἀλλά διότι ἡ ἴδια ἡ Παναγία, ὄχι μία ἀλλά τρεῖς φορές, παρουσιάστηκε καί τῆς παρήγγειλε τί νά πράξει καί πού νά δωρηθεῖ ἡ θαυματουργός Εἰκόνα Της.

Ἀποκάλυψη – φανέρωση τῆς Παναγίας γιά λόγους πού Ἐκείνη γνωρίζει, καθώς ὅπως εἶπε στήν κάτοχο τῆς Εἰκόνας: «…μέ περιμένει πολύς κόσμος ἐκεῖ νά μέ προσκυνήσει καί νά τόν γιατρέψω». Ὄντως μέγα τό μυστήριο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου! Ἀλλά καί μεγίστη ἡ Χάρις καί ἡ εὐλογία τῆς Παναγίας μας, ἡ Ὁποία ἐπέλεξε τόν τόπο μας, τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, γιά νά δωρηθεῖ ἡ θαυματουργός αὐτή Εἰκόνα Της.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 12 Αὐγούστου καί ὥρα 18.30 στήν πλατεῖα «Κατράκη» στήν Κίσαμο (Καστέλλι) θά ὑποδεχθοῦμε, ἐπίσημα, τόν μεγάλο αὐτό πνευματικό θησαυρό πού ἡ Παναγία στέλνει στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, τήν θαυματουργό Της Εἰκόνα. Θά τήν λιτανεύσουμε ἕως τόν Ἱερό Μητροπολιτικό μας Ναό καί ἐν συνέχειᾳ θά ἀκολουθήσει Δοξολογία καί πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς, 13 Αὐγούστου, θά τελεστεῖ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία καί τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς ὥρα 19.00 Ἱερά Παράκληση ἐνώπιόν της θαυματουργοῦ Εἰκόνας.

Ἀπευθύνουμε προσκλητήριο, κάλεσμα πρός πάντας ὑμᾶς, τόν εὐλογημένο λαό τῶν Ἐπαρχιῶν μας. Ἐλᾶτε νά ὑποδεχτοῦμε τήν Παναγία μας. Ἐλᾶτε νά Τήν προσκυνήσετε, ἐλᾶτε νά Τήν παρακαλέσετε, ἐλᾶτε νά Τήν ἱκετεύσετε. Ἐλᾶτε μέ τήν σιγουριά ὅτι θά γιατρέψει τίς πληγές καί τά βάσανα, ἀφοῦ ἡ Ἴδια βεβαιώνει: «…μέ περιμένει πολύς κόσμος ἐκεῖ νά μέ προσκυνήσει καί νά τόν γιατρέψω». Τό διήμερο αὐτό τῆς ἐλεύσεως Της θά διανέμεται εἰδικό Φυλλάδιο, τό ὁποῖο ἐπακριβῶς καί μέ λεπτομέρειες, θά ἐξηγεῖ τό θαυμαστό αὐτό γεγονός. Σᾶς περιμένουμε γιά νά μοιραστοῦμε τήν μεγάλη αὐτή πνευματική εὐλογία καί χαρά πού ἡ Παναγία μας χαρίζει ἁπλόχερα σέ ὅλους μας.

Μετ’ εὐχῶν καί πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ
† Ὁ Κισάμου & Σελίνου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

{source}<div align=”center”><iframe width=”670″ height=”400″ src=”https://www.youtube.com/embed/FCOBnKtvEi4?rel=0″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe></div>{/source}