Skip to content Skip to footer

Ομιλία της Α.Θ.Π. Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου

κατά την τελετήν εγκαινίων του νεόδμητου «Τσατσαρωνάκειου» Πολιτιστικού Πολύκεντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου 4-9-2012

Ιερώτατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης κύριε Ειρηναίε,
Ιερώτατε Μητροπολίτα Κισάμου και Σελίνου κύριε Αμφιλόχιε, Ποιμενάρχα
της Θεοσώστου ταύτης Επαρχίας, και λοιποί Άγιοι Αρχιερείς,
Εντιμότατε κύριε Γεώργιε Μυλωνάκη, Δήμαρχε Κισάμου, και λοιποί Άρχοντες του τόπου,
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Έχοντες ήδη βιώσει πολλάς ευλογημένας στιγμάς κατά την παρούσαν ολιγοήμερον εν Κρήτη επίσκεψιν της ημετέρας Μετριότητος και αξιωθέντες να ίδωμεν εκ του σύνεγγυς το επιτελούμενον λίαν σημαντικόν και λαμπρόν εκκλησιαστικόν έργον και την πρόοδον του ευσεβούς Κρητικού Λαού, χαίρομεν ιδιαιτέρως διότι η παρουσία ημών αύτη επιστεγάζεται και κατακλείεται σήμερον δια της ενάρξεως της λειτουργίας του παρόντος Πολυδυνάμου Πολιτιστικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, περί των δραστηριοτήτων του οποίου μας ωμίλησεν ο αγαπητός αδελφός και συλλειτουργός ημών κ. Αμφιλόχιος.

Ας μη λησμονώμεν, αδελφοί και τέκνα προσφιλή, ότι ο Κύριος ημών εχάρισεν εις ημάς την μεγάλην δωρεάν να μας καταστήση μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μέσω αυτής, της χάριτος των μυστηρίων της αλλά και της ποικίλης στοργικής κοινωνικής μερίμνης της, ως αυτή την οποίαν μαρτυρεί η λειτουργία του εγκαινιαζομένου Πολιτιστικού Πολυκέντρου, γνωρίζομεν και κατανοούμεν την αγάπην του Θεού. Και όστις εγνώρισε την αγάπην του Θεού, ούτος αγαπά όλον τον κόσμον και ουδέποτε μεμψιμοιρεί εις τας θλίψεις, διότι η πρόσκαιρος θλίψις δια τον Θεόν εργάζεται αιωνίαν χαράν. Ο Κύριος εποίησεν ημάς συγγενείς Αυτού: «Καθώς Συ, Πάτερ, εν εμοί καγώ εν σοι, ίνα και αυτοί εν ημίν εν ώσιν» (Ιω. ιζ , 21).

Ούτω και η τοπική Ιερά Μητρόπολις, με την ποιμαντικήν μέριμναν και φροντίδα του αξίου ποιμενάρχου αυτής κυρίου Αμφιλοχίου, μιμουμένου το φιλάδελφον και φιλόστοργον του ομωνύμου αυτού αγίου Ιεράρχου Επισκόπου Ικονίου, παραδίδει σήμερον εις το πλήρωμα αυτής το νεότευκτον τούτο Ίδρυμα, δια να θεραπεύση τας υλικάς και πνευματικάς ανάγκας των πιστών τέκνων της, να τα καλλιεργήση και να τα καταρτίση, να τα συμβουλεύση και να τους δώση εκείνα τα εφόδια, τα οποία θα τα βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν εις τας δυσκολίας της ζωής και να γίνουν συνειδητοποιημένα μέλη του Σώματος του Χριστού, με ήθος και φρόνημα πνευματικόν και χριστιανικόν, χρήσιμα εις την κοινωνίαν και μάλιστα δια της χρήσεως των συγχρόνων μέσων τεχνολογίας. Αξίζει ωσαύτως να μνημονεύσωμεν την αξιόλογον προσπάθειαν της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου να εισαγάγη το ποίμνιόν της, δια του παρόντος Πολυκέντρου, εις τας εκκλησιαστικάς τέχνας, και ιδιαιτέρως εις την μουσικήν, την βυζαντινήν, αλλά και εν γένει την παραδοσιακήν, αι οποίαι βοηθούν σημαντικώς εις την καλλιέργειαν του έσω ανθρώπου και αποτελούν μίαν λίαν γόνιμον και δημιουργικήν ενασχόλησιν. Ιδιαιτέρας μνείας ωσαύτως τυγχάνουν η εν τω κέντρω τούτω λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού και η στέγασις φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και πολιτισμικών εν γένει δραστηριοτήτων.

Ταύτα πάντα δεν θα ήτο δυνατόν να επιτευχθούν άνευ της γενναιοδώρου προσφοράς του εκλεκτού δωρητού κυρίου Νικολάου Τσατσαρωνάκη, όστις ενεπιστεύθη την Εκκλησίαν και εχορήγησεν εις αυτήν το σημαντικόν ποσόν του ενός και ημίσεος εκατομμυρίου ευρώ, το οποίον απητήθη δια την σύστασιν και λειτουργίαν του Κέντρου, δεικνύων ούτως εμπράκτως την αληθινήν αγάπην του δι’ αυτήν και δια τους αδελφούς και συμπατριώτας του. Ευχόμεθα ο Θεός να ανταμείψη πλουσίως την δωρεάν του και να ευλογήση δαψιλώς την οικογένειάν του, ιδίως δε εν τη ημέρα της κρίσεως να εύρη τον δίκαιον μισθόν της φιλαδελφίας του και να λάβη το έλεος του φιλανθρώπου Δεσπότου. Ωσαύτως, ευχόμεθα ο Κύριος να αναπαύη τας ψυχάς των μακαριστών Μαρίας και Γεωργίου Τσατσαρωνάκη, εις μνήμην των οποίων επραγματοποιήθη η δωρεά δια την ανέγερσιν του Πολυκέντρου τούτου και να χαρίση εις αυτούς την αιωνίαν ανάπαυσιν και την απόλαυσιν εκείνων των αγαθών, «ων ούτε νους εφικέσθαι, ούτε ους σημανθήναι, ούτε καρδία αναλήψεσθαι οίόν τε πότε, δια το υπερβάλλον της αγαθότητος», κατά τους λόγους του οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου. Ιδιαιτέρως ευχόμεθα εις τον αγαπητόν τοπικόν ποιμενάρχην κύριον Αμφιλόχιον, η χάρις του Αγίου Πνεύματος να τον ενισχύη και να τον ενδυναμώνη, ο δε προστάτης του άγιος Αμφιλόχιος να μεσιτεύη δι’ αυτόν προς Θεόν, δια να βαδίζη ακλινώς επί τα ίχνη του, και ώσπερ εκείνος εν Ικονίω, ούτω και αυτός εν τη θεοσώστω Ιερά Επαρχία του, να αναδεικνύεται «νυμφαγωγός της Εκκλησίας εν Χριστώ, τω κάλλει των λόγων ταύτην κατακοσμών, και τη ωραιότητι των έργων φαιδρύνων», εις δόξαν του αγίου ονόματος του Θεού.

Τελευτώντες την παρούσαν προσφώνησιν επί τοις εγκαινίοις, δεόμεθα όπως Κύριος ο Θεός ευλογήση την αρχομένην λειτουργίαν του Κέντρου δια να αποβή καρποφόρος δι’ άπαντας και επωφελής εις την κατά Χριστόν πρόοδον των χριστιανών της Επαρχίας ταύτης, τους οποίους ευλογούμεν πατρικώς. Είθε αυτό να αποτελή κυψέλην πνευματικήν και κιβωτόν του εκκλησιαστικού έργου, και αι δραστηριότητες αι οποίαι θα συντελώνται εν αυτώ να συντελούν εις πνευματικόν υμών θησαύρισμα, εις ψυχής αγαλλίαμα, εις πατροπαράδοτον υπόδειγμα και παράδειγμα.